ગુજરાતી વ્યાકરણ બુક 2023

ગુજરાતી વ્યાકરણ: હમણાં જ થોડા સમય પહેલા ગુજરાત પંચાયત સેવા પસંદગી મંડળ (GPSSB) દ્વારા જાહેર થયેલ તલાટી-કમ-મંત્રી માટેની કુલ 3,437 જગ્યાઓની ભરતી ના ફોર્મ ભરાઈ ગયા છે

આ માટે તલાટી-કમ-મંત્રી ની પરીક્ષા માટે વધુ મહત્વનું ફ્રી સ્ટડી મટીરિયલ (Talati Cum Mantri Exam Study Material) અહી મુકવામા આવ્યું છે, ગુજરાતી વ્યાકરણ ની PDF સ્વરૂપે બુક ડાઉનલોડ કરો

પંચાયત તલાટી કમ મંત્રી સ્ટડી મટીરીયલ PDF ડાઉનલોડ 2022-23

  • બુકનું નામ : ગુજરાતી વ્યાકરણ
  • બુક પેજ : 45
  • બુક સાઇઝ : 4.8 MB

અન્ય માહિતી

ગુજરાતી વ્યાકરણ બૂક મૂકવામાં આવી છે, જે વિશેની માહિતી અંગે કોઈ પ્રશ્ન હોય તો Comment માં લખી અમને જણાવી શકો છો. અમે તમારા પ્રશ્નનો જલદી જ જવાબ આપીશું.

આ પણ વાંચો  GPSSB Junior Clerk Model Paper 2023 PDF Download

Leave a Comment