કોન્સ્ટેબલ ITBP ભરતી 2022

ઇન્ડો તિબેટીયન બોર્ડર ફોર્સ (ITBP) દ્વારા કોન્સ્ટેબલ ભરતી 2022 જેવી કે કોન્સ્ટેબલ (ટેઈલર,ગાર્ડનર, કોબલ, સફાઈ કામદાર, વોશરમેન, બાર્બર)ની  કુલ ૨૮૭ જગ્યાઓ ની ભરતી બહાર પાડી દેવામાં આવી છે જેમાં યોગ્ય લાયકાત ધરાવતા ઉમેદવારો સત્તાવાર જાહેરાત વાંચી ઓનલાઈન અરજીઓ કરી શક્શે.

પોસ્ટ ટાઈટલ- ITBP ભરતી 2022

કુલ જગ્યા- 287

સંસ્થાનું નામ-ઇન્ડો તિબેટીયન બોર્ડર પોલીસ ફોર્સ (ITBP)

અરજી શરૂ તારીખ-23-11-2022 થી

અરજી છેલ્લી તારીખ-22-12-2022 સુધી

સત્તાવાર વેબ સાઈટ-itbpolice.nic.in ઓફિસિયલ સાઈટ

ITBP કોન્સ્ટેબલ ઉંમરની મર્યાદા-– કોન્સ્ટેબલ (ટેઈલર,ગાર્ડનર, કોબલ)18 થી 23 વર્ષ સુધી

ITBP કોન્સ્ટેબલ ઉંમરની મર્યાદા-– – કોન્સ્ટેબલ (સફાઈ કામદાર, વોશરમેન, બાર્બર)18 થી 25 વર્ષ સુધી