વોટ્સએપ ગ્રુપમાં જોડાઓ ક્લિક કરો

0nline Colleges A teacher is a person who help others to acquire knowledge, competences or values.Online Classes Informally the role of teacher may be taken on by anyone (e.g. when showing a colleague how to perform a specific task). In some countries, teaching young people of school age may be carried out in an informal setting, such as within the family, rather than in formal setting such as a school or college. Som other professions may involve a significant amount of teaching.Massage School Dallas Texa In most countries, formal teaching is usually carried out by paid professional teachers. This article focuses on those who are employed, as their main role, to teach others in a formal education context, such as at a school or other place of initial formal education or training.Teaching is a highly complex activity. This is in part.

💥 અગાઉની  ફાઈલમાં જ્યાં સુધારા સૂચવ્યા હતા તે મુજબ ફાઈલ અપડેટ કરેલ છે. વર્ષ 2023-’24 માટે જાત આકારણી પત્રક અને ફોર્મ 16 એક જ ફાઈલમાં ઉપલબ્ધ.

👉🏼 આ ફાઈલમાં આપ જુના અને નવા બંને રીઝીમ પ્રમાણે Tax ગણતરી જોઈ શકશો.ફાઈલમાં રહેલી વિગતોનો અભ્યાસ કરી જરૂરી વિગતો ભરવી.
👉🏼 ફાઈલ ની વિશેષતા એ છે કે આપને SAS પોર્ટલ મુજબ નું ગુજરાતી ફોર્મેટમાં જાત આકારણી પત્રક મળી રહેશે તથા તે સિવાય અંગ્રેજી ફોર્મેટમાં પણ આપ જાત આકારણી પત્રક પ્રિન્ટ કરી શકશો.
👉🏼 ફાઈલ નો ઉપયોગ કરતા જે જગ્યાએ ખ્યાલ ન આવે ત્યાં પહેલા ફાઇલનો અભ્યાસ કરી લેશો પછી નજીકના જાણકાર વ્યક્તિને પૂછી લેશો. ફોન કરવામાં બિલકુલ ઉતાવળ કરવી નહીં, મેસેજ કરી શકો છો સમય કાઢી જવાબ અવશ્ય આપીશ.
👉🏼 ફાઈલ મોબાઇલમાં બિલકુલ ઓપન કરવી નહીં અને મોબાઇલમાં એડિટ કરવા પ્રયત્ન કરવો નહીં જો ફાઇલ ક્રેક થશે તો પરિણામ સાચું ન પણ મળે.

આકારણી પત્રક 2023-24 ડાઉનલોડ કરવા અહી ક્લીક કરો.

 

 

 

 

By sam

Related Post