વોટ્સએપ ગ્રુપમાં જોડાઓ ક્લિક કરો

PRL (Physics Research Laboratory) is committed to inculcate scientific attitude and approach among students active at the highest level of education and research from school. Students in remote rural areas face economic hardships as well as lack of guidance and many other problems.

PLRL is aware of such social issues. Keeping this problem in mind, we are delighted to institute scholarships in the memory of our founder Mr. Vikram Sarabhai. The objective of this scholarship is to encourage and support economically weaker students from rural areas of Gujarat to pursue higher education in science. The name of this scholarship is Vikram Sarabhai Incentive Yojana (VIKAS Scholarship).

Vikram Sarabhai Scholarship Scheme 2024

Speciality of the Scholarship

Vikas Scholarship is only for students from low income families studying in schools in rural areas.
At least 50 percent of the total number of scholarships will be awarded to girls.
Students studying in class 8 in rural areas of Gujarat whose total annual family income is less than 1.5 lakhs can apply.
Selected students will receive a scholarship of up to ₹1,00,000/- (Rupees One Lakh only) over a period of four years.

Eligibility, Terms and Conditions

The applicant should be a student studying in class 8 in a government recognized school in a rural area of Gujarat.

The selection of students for Vikas Scholarship will be based on the marks obtained in class 7, their family’s gross annual/yearly income and the marks obtained in the screening test, which will be conducted by PRL.

The applicant has to provide a written certificate from the principal of the school which must contain the following details.

Name of the student and whether the student is a regular student of the school or not.
Name of the educational board to which the school is attached.
Registration No. of School Board or Gujarat Education Department.
Details of whether the school is Government/ Semi-Government/ Trust-managed / Self-Finance.

Language medium of the school.

Whether the school is located in a rural area of Gujarat or not.
The applicant has to provide proof of income which should clearly state that the total annual income of the student’s family from all sources of income does not exceed one and a half lakh rupees. This instance should be given by any one of the authorities mentioned below.

Officials authorized for revenue instance: Tehsildar, Revenue Officer (Mamalatdar), S.D.M., Taluka Magistrate, Collector, District Magistrate, A.D.M. That equates to them.

P.R.L. will independently verify the evidence furnished by the students selected for the scholarship and if any particulars are found to be incorrect or necessary facts have been deliberately suppressed or omitted, the award of the scholarship will be withdrawn for that candidate.

The annual renewal of the scholarship will be subject to the fact that the student continues his studies in the following year.

Students will have to submit a copy of the result at the end of each academic year during the scholarship period and a certificate from the Head of the School that they have continued their education and their overall academic performance is good.

A student who has received the scholarship is a P.R.L. It is easy to state that he has received any other scholarship or financial aid. A student receiving financial aid from other sources or receiving other scholarships is not necessarily excluded from receiving a development scholarship.

Any discrepancy in the application of a scholarship recipient is noticed by PRL at any time, the scholarship of that student will be terminated immediately.

PRL reserves the right to change any rules, selection process or conditions related to the scholarship without prior notice. is independent.

 

How to Apply

Vikram Sarabhai Scholarship Scheme 2024. VIKAS Scholarship

The applicant has to register by filling the online form on the PRL VIKAS scholarship website.

As part of the registration process, the student has to scan and upload the following documents::
Photo of the student

Proof of Income:
Income Certificate (issued by Tehsildar/Revenue Officer (Mamalatdar)/SDM/Taluka Magistrate/Collector/DM/ADM/any equivalent officer. The certificate should clearly mention the total annual/yearly income of the family.

A standard student certificate from the school
If the certificate does not include the address of the school and the details of the school’s registration with the Board of Education, the applicant should also produce a certificate from the head of the school mentioning these details.

If the school has more than one campus, the certificate or application form should also contain the address of the campus where the applicant studies.

Mark sheet of class 7

If the student is selected for the scholarship the following details are required to be provided:

Bank Account Details (Account Number, IFSC Code). The account can belong to either parent.

Aadhaar card of the account holder, if the bank account is in the name of parent or guardian.

Important Dates

Last Date of Registration 12th January 2024 (05:00:00 PM), Friday
Selection Exam 21st January 2024, Sunday

 

Information about the screening test

Screening Exam Date To be held at all centers on Sunday, 21st January 2024. The timing of the screening test will be intimated to the registered students in due course. The duration of the screening exam will be one hour.

 

Candidates appearing for the exam have to bring the admit slip and their identity card.

 

The question paper will have multiple choice questions that test basic knowledge and aptitude.

 

The question paper will be in English, Hindi and Gujarati languages and the answer sheet (OMR sheet) will be in English language only.

 

+3 marks for each correct answer and -1 mark for each wrong answer. Unanswered questions will be given no marks.

Contact

Coordinator, Vikram Sarabhai Incentive Scheme “Vikas” Scholarship,
Physical Research Laboratory,
Navrangpura, Ahmedabad-380009
E-mail: vikas_scholarship AT prl.res.in

 

Important :- Please Confirm all the Information on Official Website / Notification / Advertisement.

Important Links

Official Site :- CLICK HERE

તમામ માહિતી ગુજરાતીમાં જોવા અહિ ક્લિક કરવું

વિદ્યાર્થી રજીસ્ટ્રેશન CLICK HERE

LOGIN CLICK HERE

વિકાસ શિષ્યવૃતિ યોજના પરીક્ષા કેન્દ્રો અહિં ક્લીક કરો

વિકાસ શિષ્યવૃતિ યોજના લાયકાત ધોરણો અહિં ક્લીક કરો

વિકાસ શિષ્યવૃતિ યોજના અરજી પ્રક્રિયા અહિં ક્લીક કરો

Gov. Yojanao Click Here
Home Page Click Here
Join Whatsapp Group Link CLICK HERE

By sam